ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σχολείο μας ανήκει στην περιφέρεια του ΣΕΕ ΠΕ 70 κ. Κωτσίδη Κωνσταντίνου.