ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ 2024 - 25

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ 2024 - 25

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Φ.6/ 21383/Δ1/28-2-2024 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου  2023.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.     

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αφού αυτό αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν  τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στα Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (φωτοτυπία σελίδων με τα εμβόλια που έγιναν). 

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

4.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από ιδιωτικές εταιρείας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ρεύματος απαιτούνται δύο τέτοιοι λογαριασμοί.

5.  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.

1.Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

6. Υπεύθυνη Δήλωση από το GOV.gr ή από ΚΕΠ με υπογραφή και από τους δύο γονείς όπου θα δηλώνεται η συγκατάθεση και των ΔΥΟ γονέων για την συμμετοχή του παιδιού τους σε εκδηλώσεις του σχολείου, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές, φωτογραφίσεις  και σε βιντεοσκόπηση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι  αιτήσεις πρέπει να υπογράφονται και από τους δύο γονείς ή από έναν γονέα με εξουσιοδότηση για τον άλλον (Φ1/117162/ΓΔ4/20-9-2021)

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται με Τίτλο ή Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή την Βεβαίωση Φοίτησης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Από το σχολικό έτος 2022-2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή το  αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (15:50-17:30).  Όσοι/ες ενδιαφέρονται για εγγραφή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν το να σημειώσουν στο αντίστοιχο σημείο της δήλωσης. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα  μπορούν να αποχωρούν ή στις 14:55 (δύναται) ή στις 15:50 ή στις 17:30. Επιπρόσθετα  όσοι/ες γονείς ενδιαφέρονται για το τμήμα πρόωρης υποδοχής (07:00-08:00) μπορούν να το σημειώσουν στην αντίστοιχη θέση στη δήλωση του ολοήμερου προγράμματος.

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00-13:00

 

Σχετικά αρχεία: