ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, κυρίως στον ήχο, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης των μαθητών μέσω ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.

Πιο συγκεκριμένα, αν προκύψει πρόβλημα ήχου ακολουθείται τα παρακάτω βήματα:

1.επικοινωνείτε με το σχολείο και ζητάτε το meeting number του εκπαιδευτικού.

2.Στη συνέχεια καλείτε από μια ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2119902394 ή 2111981029.

3.Κατόπιν  θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το meeting number που θα σας δοθεί από το σχολείο συνοδευόμενο  από δίεση (#).

4.Μετά την πληκτρολόγηση του  meeting number ζητείται επιπρόσθετα το ID της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Αυτό το βήμα μπορούμε να το παρακάμψουμε πατώντας πάλι δίεση (#).

5.Στη συνέχεια και αφού έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα αναμένετε τον/την εκπαιδευτικό να σας δεχθεί στο μάθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποτεδήποτε αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ήχου να επικοινωνείτε με το σχολείο, ώστε να ενημερώνεται ο|η  εκπαιδευτικός, αφού χωρίς το ID της συσκευής θα φαίνεται ότι επιχειρεί να εισέλθει κάποιος άγνωστος στην ψηφιακή τάξη και δεν θα γίνει δεκτός/ή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για τη συγκεκριμένη χρήση η χρέωση από σταθερό τηλέφωνο είναι μια αστική μονάδα, αλλά καλό θα είναι να το ελέγξουμε επικοινωνώντας  με τον τηλεφωνικό μας πάροχο.