ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

            Το σχολείο μας, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.79/2017, πρέπει να ανανεώσει τις εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο δόθηκε σε όλους τους μαθητές που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και το τμήμα Πρωινής Υποδοχής τον Ιούνιο του 2018 και δεν έχουν διαγραφεί λόγω συνεχόμενων απουσιών, νέα δήλωση η οποία και πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο μέχρι την  Τρίτη 27/11/18. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση  μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού μαθητών ανά τμήμα  η λειτουργία του τμήματος αναστέλλεται (για το τμήμα Πρωινής Υποδοχής  ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία είναι 10, ενώ για τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία είναι 25 ανά τμήμα)