ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 (Σχολικό έτος 2019-2020)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΚ 142Α) οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν από 6-20 Μαΐου 2019.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Αυτό θα αναζητηθεί από το Πληροφοριακό σύστημα my school του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

4.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

5.  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Α). Το Πιστοποιητικό  Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή. 

Β) Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης  του Πιστοποιητικού Φοίτησης  το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται με Τίτλο ή Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή την Βεβαίωση Φοίτησης.

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2018-2019 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Παρασκευή  14-6-2019, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:30-11:00