ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

                   Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 2261/τ.B’/12.6.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ.πρωτ. 73226/Δ6/12-6-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr). Στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και το με αριθμ. 2260/τ. Β΄/12.6.2020 Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί η με αρ. 73160/Δ6/12.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία». Σύμφωνα με την ενημέρωση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 12-20 Ιουνίου 2020. Εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε τα σχετικά ΦΕΚ.